Languages

Menu
Sites
Language
How to get the install event of an application in Samsung Tizen TV web based

Hello Dear,

 

Please help to get the event , when any application install in samsung TV application.

I have to send information when user install apps in their TV.

 

App Installed Event

 

 

 

Responses

1 Replies
jenni kim

Cảm ơn bạn đã sản xuất một bài luận hấp dẫn như vậy về chủ đề này. Điều này đã khơi dậy rất nhiều suy nghĩ trong tôi, và tôi rất mong được đọc thêm.   miễn phí